djakalodang Mlebu Premium

Anik Wantari, S.Pd (FGSM)Ing wektu
rina kelawan wengiMung sliramu
kang tansah dak impi-impiRupa manis
kesaput esem kang ngreridhu atiTan ucul saka
ing sigaraning ati, tansah kinanthi Jogeding
wewayanganmuPinter
nggodha angrebut pandulukuAnane mung
tansah angantu-antuKapan
anggonku bisa duweni sliramu>>> 

lan Cakepan: Sastraliwung  1=C 6/8 Wirama SedhengSinawung ing sekar Gambuh                

 Dening Nini Klenyem

Dhuh dhuh
dhuh dhuh dhuh adhuhKeparenga
amba sambat sebutDhateng
sampeyan Dalem Dhuh GustiKawula ajrih
kelangkungVirus corona
sejatos Pun kathah
kurbanipunMrika-mriki
tiyang sami bingungGek memala
kok boten ketingal yektiLan punapa
jampinipunIng manah
tansah kuwatos Kang damel
tentrem tuhuAmung...

Sinawung ing Sekar Asmarandana Dening Subagya

Kasmaran dennya mengeti
Wanodya sulistya warna
Yen dinulu kahanane
Sedaya datan kuciwa
Binabar hing Jepara
Asmanya mangambar arum
Hangebeki Nuswantara

Hamiyos 21 April
Siji wolu pitu sanga
RA Kartini asmane
Nora mung ayu hing rupa
Nanging uga budinira
Twin hadarbe sedya luhur
Pantes samya den tuladha

Sedyane RA Kartini
Hamarsudi...

Pageblug
Nono Warnono

Tekamu tanpa prasapa
Dhedhemitan ora kawistara
Pepencokan nggondhol nyawa
Korona kang nggegirisi

Tekamu ndadekake negara gendra
Wong-wong padha sesingidan ing jero ngomah
Bocah-bocah padha jirih sekolah
Jejagongan kudu pinisah

Tekamu datan kasat mata
Bebrayan sepi wedi ketularan virus
Padhang ndhrandhang rinasa suwung
Tan ana kang bisa sapa aruh...

Sepi, ing Mangsa Pandhemi

Sepi bengi iki, ora kaya padatan ing wengi-wengi sadurunge.
Sepi awan iki, ora kaya awan-awan ing mangsa biasane.
Sepi esuk iki, ora kaya esuk biasane kadang tani pada angon kebo tumuju sawah.
Sepi ana ing dalan-dalan, ora kaya biasane pating sliwer maneka warna kendharaan liwat.
Sepi ing kantor-kantor, ora ana wong padha mangkat makarya kaya biasane.
Sepi ing...

Linggar saking pratapan perenging ardi Selaprawata, sira Sang Resi Seta, putra pambayun Narendra Wredha Prabu Matswapati, ingkang miyos saking garwa prameswari Dewi Rekathawati.
Ing sumber sanes nyariyosaken bilih Seta punika dumados saking set ingkang pinanggih ing sariranipun Rara Amis, inggih Dewi Durgandini, garwanipun Resi Palasara. Dewi Rara Amis ingusadan dening Sang Palasara, ganda amis...