djakalodang Mlebu Premium

Kawiwitan Minggu  Pon, 21 Juni 2020 (29 Sawal 1953 WAWU) ketug Setu Wage, 27 Juni 2020 (6 Dulkaidah  1953 WAWU). Wuku DUKUT. Bocah lair minggu iki: dewane Bathara SAKRI, wateke keras budine, awatak prajurit. Manuke:ayam alas, wateke lantip pikire, pinilala wong agung, pinercaya guneme, gedhe piyangkuhe kang nekakake kabegjan. Kayune: pandhan wangi dumunung ing sepi, wateke drengki....

Sawise libur Dina Nyepi, guru-guru lan karyawan SD Purbawangi padha mlebu ing sekolahan. Esuk iki suwasana sepi tintrim, kembang-kembang ing plataran padha rontog mbleder ngebaki  plataran amarga sewengi udan deres campur angin. Kalebu kembang alamandha warna kuning kang katon endah rontog sumebar ing latar ngisor cagak gendera. Wit-witan liyane -dhewe nggarap tugas sing wis dijadwal diparingake...

Kawiwitan Minggu  Legi,  14  Juni   2020  (22  Sawal  1953 WAWU )  ketug  Setu  Paing,  20 Juni   2020 (28 Sawal   1953 WAWU).  Wuku KULAWU  Bocah lair minggu iki watake : dewane Bathara SADANA, rila legawa pambegane, santosa ing tekad, bisa dadi pangauban, alus budine. Manuke:  nori,  wateke boros.  Kayune: tal, wateke dawa umure, gedhe daulate. Gedhonge ana ngarep, wateke...

Langgar tinggalane simbah senajan mung cilik, nanging dirumat dening bapak, kanthi becik. Saliyane kanggo salat jamangah masarakat, uga kanggo pengajian senajan ora rutin. Wektu-wektu mirunggan, biasane digunakake kanggo crita dening mbah Muslim kang minangka pinisepuh jamangah langgar. Mbah Muslim piyayine pancen wasis crita, lan uga sugih crita sing maneka warna. Seka crita Ambiya, crita wayang,...

Kaya padatan menawa wulan Ruwah, simbah Joyo (sebut wae jenenge mangkono) mesthi nggawe kolak, apem ketan. Ana kedadean aneh kang dialami simbah Joyo ing wulan Ruwah iki. Wektu iku meh surup... tanpa kanyana-nyana lawang ngarepan didhodhog-dhodhog uwong. Simbah Joyo banjur mlaku tumuju lawang ngarepan. Sawise lawang ngarepan dibukak...., simbah Joyo ora nemokake siji wae wong sing ana jaba....

Kawiwitan Minggu Wage, 7 Juni 2020 (15 Sawal 1953 WAWU) ketug Setu Kliwon, 13 Juni 2020 (21 Sawal 1953 WAWU). Wuku WAYANG Bocah lair minggu iki dewane Bathari SRI, alus budine, becik rupane, kinedhepan wong akeh, dhemen dedana. Manuke: ayam alas, lepas budine, arum wicarane, kinasihan para agung. Kayune: cepaka, wateke disenengi wong akeh, ngambar asmane. Lungguh ing beji lan ngadhepake banyu ing...