djakalodang Mlebu Premium

Sanepane Bongkok, Pasrah BongkokanSamiran (52) warga Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung adol bongkok kanggo minangkani nalurine wong-wong tuwa biyen. Dene bongkok sing digambari thethek melek didol kanggo tulak balak pageblug. Sadurunge dadi bakul bongkok dadakan, dheweke tukang gawe jaranan. Nanging bareng akeh wong kang mbutuhake bongkok, dheweke banjur adol bongkok sing...

Guyub Rukun Mbangun lan Memangun CaturharjoHamemayu   Hayuning  Salira, Hamemayu Hayuning   Bangsa, Hamemayu   Hayuning Bawana. Filosofi Jawa iki, nuduhake sawenehing pemimpin utawa pangarsaning praja sing bisa ngayomi, ngayemi, panutan lan pamomong masarakat kanthi tulusing ati, tanpa duwe watak angkuh; meri, drengki lan srei. Satemah masarakat rumangsa ayem, tentrem, aman, nyaman tanpa...

Progran taunan Jogja Air Show (JAS) di batalake amarga anane Corona kang rencanane digelar ing Pesisir Depok, Parangtritis Kretek, Bantul. JAS dienengake kanggo ndhong¬krak Pendapatan Asli Daerah (PAD) ing sektor Pariwisata. Taun iki direncanakake ing sasi April 2020 nanging gandheng anane Corona di batalake. JAS minangka program unggulan Kabupaten Bantul, sebab saben diadani JAS pengunjunge...

Kepuharjo Tumuju Desa kang Tangguh, Maju lan AmanKepala Dinas Pemberdayaan Masarakat lan Desa Kabupaten Sleman Drs.Budiharjo ngandharake menawa pesta dhemokrasi lumantar Pilkades ora sida diadani dina Minggu Wage 29 Maret 2020. Nanging diundur ana ing sasi Juni utawa Juli sawise Virus Covid-19 lerem ana jagad raya. Ewodene cacahe desa kang bakal ngadani Pilkades sa-Kabupaten Sleman ana 49 desa....

Prasaja nanging KhidmadPengetan Ambal Warsa kang kaping 49 Majalah Minggon Basa Jawa Djaka Lodang kang mapan ing Jl. Patehan Tengah No. 29 Yogyakarta iki bareng karo Kepyakan Djaka Lodang Online. Djaka Lodang kang madeg tanggal 1 Juni 1971 umure genep 49 taun ing tanggal 1 Juni 2020, umur kang cukup bisa gawe mongkog tumrap para pangembating kalawarti basa Jawa Djaka Lodang apamaneh tekan umur 49...

Miyadiyana minangka salah sawijine Calon Lurah Segoroyoso sing wis njabat Lurah rong periodhe, taun 2008-2014 lan 2014-2020 minangka pedagang sapi, duwe pribadi becik, gapyak semanak, santun sarta ceplas-ceplos pangandikane tanpa tedheng aling-aling uga prasaja. Nanging tegas sarta wicaksana dibantu para pamong lan staf desa anggone nindakake tugas minangka pelayan masarakat. Mula ora mokal, priya...

Desa Margokaton, Seyegan, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pancen bener sinebut desa potensial kang dumadi saka 12 dhusun kanthi pemetune ekonomi saben taune tansah mundhak. Panguripane warga masarakat kanggo nyukupi kabutuhane saben dina, saliyane asile tetanen uga saka makarya ana swasta, PNS, gegawean panganan, bebakulan, lan indhustri kerajinan bathik tulis, bathik cap lan uga cetak...