djakalodang Mlebu Premium

Ingkang winastan diwasa punika punapa namung ing prakawis intelegensi  kemawon? Namung prakawis daya pikir kemawon?Satunggaling keluwarga, si biyung, anggenipun memulang dhateng anak, tumulung ngugung sakajengipun anak dipun turuti. Nata patileman, inggih dipun tata dening biyung. Nata sepatu nalika wangsul saking sekolah inggih si biyung, malah sampun kuliyah kemawon taksih dipun pitulungi...

Tumrape para siswa tulisan nulis aksara Jawa kang arang kanggone ing padinan bisa dadi underaning perkara lestarining aksara Jawa. Kajaba iku aksara Jawa kang gunggung akeh wiwit legena, pasangan lan sandhangan kanyata melu udhu jalaran mungguhe para siswa dadi padha ora gelem gladhen sinau aksara Jawa. Kepara ing sekolahan, wulangan nulis aksara Jawa dianggep luwih angel tinimbang sinau basa...

Amerika Serikat, China, Jepang, lan Singapura Ngalami KrisisDening SuhindriyoWis bisa digagapi sadurunge, sentosa dikayang apa sawenehe negara, ora bakal kuwawa ngadhepi terjangan pandemi Covid-19 menawa kahanan ora enggal mendha krana durung ketemune  vaksin penyegah sing kuwawa mbrantas lelara gegirisi iki. Kanyatan iki sing mecungulake teori anyar ngadhepi terjangan  pandemi Covid-19 yaiku...

Herd Imunity Dadi PilihanPrastawa pengroyokan Kepala Desa sarta aparat desa ing  Desa  Lripubogu, Kecamatan  Gadung, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (Minggu, 24 Mei 2020) dening warga sawise sholat Idul Fitri ing masjid muwuhi dawane kasus kekerasan sing ana gandheng cenenge karo program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  sing dicakake ing sakehing dhaerah. Sadurunge iku  ana sawenehe...

Menawa ana sing takon tekan kapan pandemi Covid-19 hengkang utawa lunga ilang saka bumi Nusantara? Wangsulane tegas maton, angel dingerteni. Apa  maneh tekan enteke sasi Mei 2020 kasus positif Covid-19  isih  saya mundhak lan wis nyandhak 25.216 (Jumuwah Kliwon, 29 Mei 2020). Perkarane dudu kapan musnane Covid-19 saka Indonesia wae sing dadi rembug, nanging tekan kapan kuwate negara ngragadi...

Dening Yayuk Sri RahayuKabeh uwong mesthine kudu gelem tanggung jawab marang apa kang ditindakake. Nanging isih akeh uwong sing malah nyelaki tanggung jawab, kanthi ngurbanake lan nyalahake wong liya saka tumindake dhewe. Anggone golek “kambing hitam” kasebut supaya dheweke slamet saka tumindake, contone wong kang ngalami kegagalan. Wong sing ngalami kegagalan, kadhangkala dheweke banjur...

Dening Adi Heru SutomoDonor darah utawa donor getih iku panyumbangan getih saka manungsa siji marang manungsa liyane kang mbutuhake. Sapa kang mbutuhake darah utawa sapa kang mbutuhake getih? Yaiku para ma­nungsa kang amarga nandhang lelara satemah mbutuhake getih kanggo kasarasane, yaiku ibu-ibu kang nglairake bayine satemah nandhang perdarahan utawa bleeding, manungsa kang nandhang kacilakan...

Dening Bambang NugrohoLelara kang asifat pandhemi, wabah utawa pageblug saka sumebare virus corona anyar kang sinebut  Coronavirus Desiase (Covid-19) sing sumrambah meh kabeh negara-negara ing salumahing bumi, wis njalari owah-owahan babagan panguripane manungsa kang ora dinyana-nyana sadurunge. Amarga virus kang cepet lan gampang banget sumebare lan njalari kurban nyawa ora sethithik kasebut...

Pengangguran Donya Sangsaya WuwuhDening SuhindriyoMiturut Organisasi Buruh Internasional duweke PBB (ILO) amarga dayane pandemi Covid-19 cacahe pekerja sadonya sing kelangan pakaryan cacahe nyandhak wong 1,6 milyar. Ing India sing cacah wargane nyandhak 1,3 milyar wae apese ana wong 80 yuta sing kelangan  gawean lan watara meh separo warga India saiki penghasilane  padinan kurang saka 3 dolar AS...

Semuwane swara warga gayutan karo kurang tepate sasaran bantuan sosial arupa barang marang warga kang kadayan Covid-19  dadi jalaran kuwate karep pemerintah kanggo mujudake bantuan langsung tunai (BLT). Akeh  palapuran menawa bantuan sosial sing mesthine ditujokake marang warga sing miskin, kelangan pakaryan, kena putus hubungan kerja (PHK) pranyata ora tekan alamate. Sing mesthine oleh bantuan...

Ngundhakake Potensi Desa lan Pemberdayaan MasarakatAna salah sijine Calon Kepala Desa Tegaltirto, Berbah, Sleman kang asmane uwis kawentar Cakades iku H. SIHMAN SUHARDJONO, SH.(66 taun) kang pidalem ana ing Tegalwaru, Tegaltirto Baru,Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta.Pilkades kang bakal diadani ing dina Minggu Pon, 30 Agustus 2020 bebarengan 48 desa saKabupaten Sleman, tumrape Pak Hardjono...

Tekan kapan amukan virus Covid-19 iki bakal tumindak, isih angel digagapi, apa bisa lerem sawise 6 wulan apa setaun, apa telung taun, kabeh durung cetha. Kahanan lan kanyatan iki sing dadi jalaran akeh perusahaan sing gagap ngadhepi kahanan. Banjur akeh sing leren, karyawane dibalekake ngomah (dirumahkan) sing ateges diprayogakake ana ngomah nanging ora dibayar. Menawa kahanan pulih lan iklim...

Dudu guyonan menawa ana ramalan sawise pandemi Covid-19 cacahe bayi lair bakal tikel tekuk ditandhing wektu sadurunge pandemi. Tulisan sing digawe Hastowardoyo (Mencegah Kehamilan Tak Diinginkan Saat Pandemi – Kompas 08 Mei 2020) lan Haryono Suyono (Waspada Ledakan Penduduk di Masa Pandemi - Kompas, 09 Mei 2020) aweh tengara menawa salah sijine ekses sing ora kanyana saka pandemi Covid-19...

Ing tengahe kahanan ngadhepi ancaman Covid-19 sing angel dingerteni bakal kapan rampunge, sawetara negara wiwit nglonggarake karantina total (lokckdown). Belanda, China, Denmark, Italia, Jerman, Malaysia, lan Thailand. Akeh alasan sing disebut kanggo nglonggarake lockdown ing negarane, ananging menawa disurasa premati ora uwal saka karep kanggo njaga stabilitas negara ing babagan ekonomi –...

Einstein nalika cilik awake lemu lan duwe kulit putih pucet kanthi rambut ireng kang kandel. Einstein cilik iku bocahe anteng banget lan isinan. Pramila bab iki kang agawe bapa lan ibune kuwatir banget bab apa kang bakal kedaden marang putrane iki.
Jroning Kompas (6/ 11/17) kasebatake bilih ana bab kang kudu disinau saka Einstein, yaiku anggone andhap asor lan ora rumangsa pinter. Einstein...

Sabenere akeh banget piyantun kang ngalor-ngidul tansah nindakake gawean lan pakulinan kang ora bener tumraping kasarasan. Nanging dikaya-ngapa wae para piyantun mau pancen ora bisa disalahake. Kena apa kok cetha wela-wela yen wis nindakake pakulinan salah tumraping kasarasan kok tetep ora bisa disalahake? Jawabanane mangkene, awit pancen pelayanan kasarasan ing Indonesia iku saperangan gedhe...

tebu minangka tanduran tropis kang misuwur minangka pengasil gula. Kajaba kuwi tebu bisa dijus kanggo tamba ngelak. Tebu sumber nutrisi kang ngandhut magnesium, kalium, fosfor, lan kalium. Banyu tebu dikenal minangka sumber energi lan glukosa jroning raga supaya tetep seger. Kajaba kuwi tebu uga ngandhut gula alami, karbohidrat, protein, zat besi, zinc, Vitamin A, B komplek lan C.
Jus tebu kena...