djakalodang Mlebu Premium

Lelara kang disebabake dening visus corona utawa Coronavirus Disease (Covid-19) pinangka virus anyar sing muncul lan konangan sepisanan ana kutha Wuhan, RRC wiwit pungkasane sasi Desember 2019 ngante tekan saiki meh wis sumebar ana negara-ne¬gara salumahing bumi kanthi kurban jiwa nganti puluhan ewu. Ora nyawang negara cilik apa gedhe, negara sugih apa mlarat. Kabeh kang ketaman padha kocar...

Pambudidaya kanggo tepung utawa ngerti marang watakku dhewe kuwi akeh carane. Manut panaliten kang sipate durung ilmiah, wong Jawa uga tepung kang diarani kawruh “firasat iman supingi”, kang antarane meruhi watakku sarana nitik kaanan badan wadhagku.Kawruh kang durung kalebu ilmiah, diarani pra-ilmiah, kang mujudake pambudi daya ngawruhi watak pribadining saben wong, kang sairib karo wawasane...

Kepribadian calon pemimpin punika kedah beda kalihan tiyang  ingkang boten badhe dipun angkat dados pemimpin. Ingkang temtu bedanipun calon pemimpin lan tiyang ingkang boten dipun calonaken dados pemimpin, dumunung wonten ing antawisipun:1. Sagah dados pemimpin Sa­rat sinten kemawon ingkang badhe dipun angkat dados pemimpin, inggih punika: sagah dados pemimpin, tegesipun sukses pemimpin ingkang...

Kacariyos, ngantos pinten-pinten taun, prakawis siti wau dereng saged putus, sabab keluwarga B, cukeng lan adreng anggenipun ngekahi sawetahipun siti punika dipun sade, mangka serat akte tanah, ing jaman punika nama Leter C utawi kohir, taksih dipun cepeng  pihak B, ingkang  nglelang.Ngantos jaman revolusi kemerdhekaan, pungkasaning jaman Jepang, prakawis siti punika tetep nggantung, boten dipun...

Irah-irah atur punika kalebet ukara pari basan. Paribasan beda kalihan bebasan lan saloka. Namung ing cak-cakanipun saged kemawon klenta-klentu. Mila paribasan, bebasan lan saloka punika meh sami, sadaya mujudaken peranganing kasusastran Jawi ingkang endah raosipun, ugi adi suraosipun.
Atur punika mila njarag boten ngrembag kasusastran, nanging "paribasan" punika kasunyatanipun inggih pinanggih...

Mungguhing Karaton Ngayogyakarta, Kareta Kyai Garudhayaksa mujudake salah siji pusaka kagungan dalem sing kaaji-aji. Ora mung merga dadi titihan dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana sing jumeneng nata, nanging uga mengku pengaji filosofi gathukane karo madege Karaton Ngayogyakarta minangka tiron jagad sing gumelar.
Manut sejarahe, Kareta Kyai Garudhayaksa, pungkasan metu saka...

Jaman saiki, mbuh areng utawa kayu kanggo gegenen ilang ana ing tengahing pasar, ora masalah, ning yen sing ilang iku gas melon, bakal dadi masalah. Wiwit saka kutha tekan desa-desa, saiki kaya-kaya kabeh wong wus nggantungake banget karo sing jenenge tabung gas melon. Mula aja padha gumun, yen gas melon iku ana rencana bakal mundhak regane kaya sing dirasakake durung suwe iki, kabeh masarakat...