djakalodang Mlebu Premium
Kababar Setu 24 October 2020

Lengganan fisik sesasi Rp 50.000,00 (4 x terbit)
On line: Rp 25.000 (sesasi)

Klik Kangge Info Lengganan

1

Langgar tinggalane simbah senajan mung cilik, nanging dirumat dening bapak, kanthi becik. Saliyane kanggo salat jamangah masarakat, uga kanggo pengajian senajan ora rutin. Wektu-wektu mirunggan, biasane digunakake kanggo crita dening mbah Muslim kang minangka pinisepuh jamangah langgar. Mbah Muslim piyayine pancen wasis crita, lan uga sugih crita sing maneka warna. Seka crita Ambiya, crita wayang, crita babad, crita sejarah perjuwangan nganti crita jagading lelembut. Biasane bubar salat Isyak...

2

Kaya padatan menawa wulan Ruwah, simbah Joyo (sebut wae jenenge mangkono) mesthi nggawe kolak, apem ketan. Ana kedadean aneh kang dialami simbah Joyo ing wulan Ruwah iki. Wektu iku meh surup... tanpa kanyana-nyana lawang ngarepan didhodhog-dhodhog uwong. Simbah Joyo banjur mlaku tumuju lawang ngarepan. Sawise lawang ngarepan dibukak...., simbah Joyo ora nemokake siji wae wong sing ana jaba. “Sapa... sing dhodhog-dhodhog omahku?” pitakone simbah Joyo karo lingak-linguk neng ngarep...

3

Irah-irah atur punika kalebet ukara pari basan. Paribasan beda kalihan bebasan lan saloka. Namung ing cak-cakanipun saged kemawon klenta-klentu. Mila paribasan, bebasan lan saloka punika meh sami, sadaya mujudaken peranganing kasusastran Jawi ingkang endah raosipun, ugi adi suraosipun.
Atur punika mila njarag boten ngrembag kasusastran, nanging "paribasan" punika kasunyatanipun inggih pinanggih...

4

Mungguhing Karaton Ngayogyakarta, Kareta Kyai Garudhayaksa mujudake salah siji pusaka kagungan dalem sing kaaji-aji. Ora mung merga dadi titihan dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana sing jumeneng nata, nanging uga mengku pengaji filosofi gathukane karo madege Karaton Ngayogyakarta minangka tiron jagad sing gumelar.
Manut sejarahe, Kareta Kyai Garudhayaksa, pungkasan metu saka panti Rata, jaman Sri Sultan Hamengku Buwana kaping sadasa kirab mubeng beteng Karaton Ngayogyakarta...

5

Udakara wis arep ngancik sewulan para siswa SMP 1 Jetis lan siswa-siswa ing sekolah liyane padha nindakake sinau ing ngomahe dhewe-dhewe. Mungguh jalarane ing Indonesia lagi sumebar lelara kang disebabake dening Virus Corona 19. Virus iki banget bebayani tumrape manungsa jalaran anggone nulari kanthi nyekel barang kang wis tau kasenggol dening wong kang positif kena virus corona bae bisa dadi...

6

“PSBB” - “Pembatasan Sosial Berskala Besar” minangka cara pemerintah kagem medhot rante nularipun wabah Covid-19. Kula panjenengan minangka warga lajeng ndherek nyengkuyung menapa ingkang dados tekad pemerintah. Menika sampun samesthinipun awit kewajiban kula penjenengan minangka warganegara mbela bot repotipun negari. Ananging sadhengah warga ugi wonten ingkang boten sarujuk dhateng kawicaksanan pemerintah menika. Wonten tiyang-tiyang ingkang meksa wangsul mudhik. Wonten papan-papan...

7

Jaman saiki, mbuh areng utawa kayu kanggo gegenen ilang ana ing tengahing pasar, ora masalah, ning yen sing ilang iku gas melon, bakal dadi masalah. Wiwit saka kutha tekan desa-desa, saiki kaya-kaya kabeh wong wus nggantungake banget karo sing jenenge tabung gas melon. Mula aja padha gumun, yen gas melon iku ana rencana bakal mundhak regane kaya sing dirasakake durung suwe iki, kabeh masarakat padha njerit kabotan.
Gegenen nganggo gas melon pancen praktis. Ning sing jeneng praktis durung mesthi...